FAQ

tiff

Format 1:1, spady po 3 mm z każdej strony, rozdzielczość 350 dpi, tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)“, bez warstw – spłaszczone, zalecana kompresja LZW lub spakowane ZIP, projekt wyśrodkowany na stronie, odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki 5 mm), jeżeli w pracy występują znaczniki cięcia to powinny się znajdować za obszarem brutto, wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał.

pdf

Wszystkie fonty zamienione na krzywe, spady po 3 mm z każdej strony, jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1, zalecana rozdzielczość 350dpi, tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili,projekt wyśrodkowany na stronie,odległość obiektów graficznych i tekstów odlinii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki 5 mm)jeżeli w pracy występują znaczniki cięcia topowinny się znajdować za obszarem brutto,wszystkie bitmapy umieszczone w PDF powinnybyć zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał.

jpg

Format 1:1, spady po 3 mm z każdej strony, rozdzielczość 350 dpi, tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004)“, projekt wyśrodkowany na stronie, odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki 5 mm) jeżeli w pracy występują znaczniki cięcia to powinny się znajdować za obszarem brutto, wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał.

Drukarnia NIE PONOSI odpowiedzialności za różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych (np. PANTONE, HKS, itp.) do przestrzeni barwnej CMYK.  Dotyczy to wszystkich formatów plików akceptowanych przez Drukarnię. Przekazując dane niezgodne z przestrzenią barwną (profil) wymaganą w tej specyfikacji, klient zgadza się na wykonanie konwersji i ponosi odpowiedzialność za wszystkie odstępstwa barwne z tego tytułu.

REGULAMIN

Postanowienia ogólne:

Niniejszy regulamin określa zasady współpracy między firmą LD Print z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 73, NIP 5321935079 dalej zwaną LD Print a Zamawiającym. Strona internetowa LD Print znajduje się pod adresem www.ldprint.pl Regulamin określa:

a) warunki współpracy,

b) zakres odpowiedzialności,

c) przygotowanie plików do druku

d) płatności, terminy, dostawy,

e) reklamacje.

Warunki współpracy:

1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zaakceptowaniem ceny i terminu realizacji.

3. Zamówienie składa osoba uprawniona do reprezentowania Zamawiającego

4. Dopuszczalne są odtsępstwa od niniejszego regulaminu za porozumieniem stron udokumentowane pisemnie (w tym również mailowo).

5. Zamawiający zobowiązany jest do:

a) przesłania zamówienia w formie pisemnej na adres mailowy biuro@ldprint.pl lub przesłania wypełnionego formularza zamówienia na adres mailowy www.ldprint.pl,

b) przekazania poprawnie przygotowanego pod względem technicznym oraz zgodnego ze specyfikacją umieszczoną na stronie www.ldprint.pl pliku do druku,

c) zamówienie przekazane drogą mailową powinno zawierać wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia,

d) za porozumieniem stron LDPrint może przygotować pliki do druku – zasady określa oddzielny punkt regulaminu (patrz – przygotowanie plików do druku).

6. Podawane kwoty w wycenach zawierają projekt do trzech poprawek, każda następna poprawka jest płatna 50 zł netto / godzinę pracy grafika.

Wszystkie wykonane produkty w firmie LDPrint do momentu zapłacenia przez klienta pełnej kwoty w terminie zawartym na fakturze należą do firmy LDPrint i ma pełne prawo do ich demontażu. Firma LDPrint ma prawo naliczyć ustawowe odsetki w wypadku nie zapłacenia należnej kwoty w terminie.

Zakres odpowiedzialności:

1. LDPrint nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w materiałach i plikach do druku przekazanych przez Zamawiającego.

2. LDPrint nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treściach materiałów i plików do druku przekazanych przez Zamawiającego.

3. LDPrint nie odpowiada za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku

4. Zamawiający przekazując materiały lub pliki do druku jednocześnie oświadcza, że ma do nich pełne prawa autorskie.

5. LDPrint nie ponosi odpowiedzialności za opóżnienia firm kurierskich

6. LDPrint nie ponosi odpowiedzialności za opóżnienia w realizacji spowodowane klęskami żywiołowymi oraz siłami wyższymi.

Przygotowanie plików do druku:

1. Poprawne przygotowanie plików do druku określa specyfikacja techniczna zamieszczona na stronie internetowej LD Print.

2. Za porozumieniem stron LD Print może przygotować plik do druku

3. LD Print przygotowuje plik do druku na podstawie materiałów przesłanych przez Zamawiającego, jego wytycznych lub ogólnych ustaleń udokumentowanych pisemnie (w tym również mailowo).

4. Zamawiający akceptuje przygotowany przez LD Print plik do druku jednocześnie oświadczając, że spełnia jego oczekiwania i biorąc na siebie pełną odpowiedzialność za treści i wszelkiego rodzaju błędy.

Płatności, terminy, dostawy.

1. Płatność realizowana jest na podstawie faktury pro forma, faktury gotówkowej, faktury z odroczonym terminem płatności.

2. Płatność można realizować w następujący sposób:

a) gotówką przy odbiorze

b) przelewem bankowym na konto LD Print

3. Zamawiający jest zobowiązany do opłacenia zlecenia lub wpłacenia zaliczki przed przystąpieniem do realizacji zlecenia przez LD Print

4. LD Print zastrzego sobie prawo do odmowy realizacji zlecenia w przypadku nie spełnienia powyższego punktu.

5. Przy długofalowej współpracy możliwe jest realizowanie płatności gotówką przy odbiorze zrealizowanego zlecenia na podstawie faktury gotówkowej lub płatności przelewem na podstawie faktury z odroczonym terminem płatności na mocy indywidualnych ustaleń między Zamawiającym a LD Print udokumentowanych pisemnie (w tym również mailowo)

6. Termin realizacji zlecenia ustalany jest indywidualnie do każdego zamówienia.

7. Termin realizacji liczony jest w dniach roboczych odpowiednio: od momentu złożenia prawidłowego zamówienia, dostarczenia prawidłowo przygotowanych plików do druku, akcpetacji plików przygotowanych przez LD Print, zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym LD Print lub przesłaniu potwierdzenia przelewu.

8. LD Print nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zlecenia wynikające z winy Zamawiającego.

9. Dostawy realizowane są w dni robocze w godz. 9-17.

10. Na podstawie indywidualnych ustaleń dostawy mogą być realizowane w innych terminach.

11. Dostawy są realizowane bezpośrednio przez LD Print oraz we współpracy z firmami kurierskimi.

12. Dostawy realizowane przez zewnętrzne firmy kurierskiej objęte są osobnymi regulaminami dostępnymi na stronach przewoźnika.

13. LD Print nie odpowiada za wszelkie szkody powstałe z winy firm kurierskich.

Reklamacje

1. Reklamację składa Zamawiający

2. Reklamacji podlega towar uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem

3. Reklamacji nie podlega ilość zmawianego towaru jeśli mieści się w +-3% między ilością zamówioną a otrzymaną.

4. Reklamacji nie obejmują szkody spowodowane przez firmy kurierskie, ale LD Print dokłada wszelkich starań aby szkody te zostały zrekompensowane przez przewoźnika jeśli:

a) Odbiorca sporządzi protokół szkody zgodnie z regulaminem przewoźnika

b) Odbiorca oznaczy spóźnienie na liście przewozowym przewoźnika zgodnie z regulaminem przewoźnika

c) poinformuje niezwłocznie o tym fakcie LD Print.

5. Reklamacje można składać w terminie do 7 dni kalendarzowych, po tym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Reklamacja jest zgłaszana pisemnie (również mailowo) i zawiera dokładny opis nieprawidłowości.

7. Wady części zamówienia nie uprawniają do reklamacji całości dostawy.

8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Zamawiający dostarcza towar uznany w reklamacji a LD Print wymienia go w ilości jaką dostarczył Zamawiający.

Postanowienia końcowe.

Wszelkie kwestie nie objęte powyższym regulaminem określa kodeks cywilny, a spory rozstrzyga właściwy sąd w Warszawie.